O nas

 

 • KontrolerINFO
 • Redakcja KontrolerINFO
 • Zasady publikowania w KontrolerINFO
 • Sposób przygotowania materiałów
 • Oświadczenie autora

KontrolerINFO to unikatowy periodyk, w którym zbieramy i przedstawiamy wszystkie ważne i ciekawe informacje dotyczące szeroko rozumianych systemów kontroli, systemów bezpieczeństwa i  antyfraudu. Prezentujemy różne stanowiska, oceny i opinie dotyczące poruszanych zagadnień, nie nadając tematom hierarchii ważności. Rozmawiamy z przedstawicielami i autorytetami środowisk kontrolerskich, publikujemy naukowe i popularne prace, opinie i porady specjalistów, wskazujemy problemy, które powinny być zdefiniowane i rozwiązane.

      Bezstronnie opisujemy systemy funkcjonujące w administracji publicznej i gospodarce, pokazujemy mechanizmy i działania przyczyniające się do sukcesów organizacji lub sprawiające, że jej poczynania są nieskuteczne i nieefektywne.
       Na łamach gazety i w serwisie internetowym prezentujemy, w Informatorze Branżowym, podstawowe dane państwowych jednostek kontroli, organizacji i samorządów zawodowych, organizacji prowadzących zawodowe i doskonalące szkolenia oraz jednostek świadczących specjalistyczne usługi.

      Media codziennie epatują odbiorców spektakularnymi bankructwami, oszustwami, działaniami na szkodę instytucji, przedsiębiorstw czy społeczności, nadużyciami i korupcją, niewydolnymi systemami, ale niestety nie zajmują się tego typu sprawami w sposób skoordynowany, profesjonalny i przede wszystkim skuteczny. Dlatego postanowiliśmy zebrać w przestrzeni czasopisma i serwisu internetowego KontrolerINFO grupę profesjonalistów i pasjonatów, którzy będą mogli wymieniać się poglądami i dzielić doświadczeniami, którzy będą mogli pokazać małe i duże sukcesy, dobre praktyki - wbrew ostatnio modnej dziennikarskiej zasadzie, że tylko złe wieści, to dobry news.

      Zrobiliśmy już pierwszy krok w kierunku poszukiwania formuły pisma żywego - zdolnego inspirować i integrować środowisko, inicjować dyskusje, skupiać specjalistów i ekspertów do wspólnego rozwiązania istotnych problemów, upowszechniania osiągnięć tak jednostek, jak i organizacji.

      Jednak ostateczny model pisma zależy od naszych czytelników i współpracowników. Zaprosiliśmy wielu znanych specjalistów, praktyków oraz teoretyków i wciąż pozostajemy otwarci na nowe propozycje. Pragniemy przedstawiać najnowsze osiągnięcia branży, eksperckie opinie i rady, jak skutecznie i bezpiecznie mierzyć się z trudnymi zawodowymi zadaniami. Ale powinny się w nim również pojawiać pouczające doświadczenia i polemiki, wszak nie wszyscy jednakowo widzą, pojmują i stosują zasady audytu, kontroli, kontrolingu czy zarządzania ryzykiem.

      Czy problemy, z jakimi borykają się w zawodowej pracy kontrolerzy i inni specjaliści systemów kontroli, znajdą swój wyraz na łamach naszego pisma czy stronach internetowego serwisu... zależy w dużej mierze od nich samych. Liczymy zwłaszcza na udział przedstawicieli zawodowych organizacji. To dzięki Państwa zaangażowaniu nasz KontrolerINFO może stać się ważnym czynnikiem tożsamości wspólnoty środowiska kontrolerskiego.
Wszystkich chętnych do podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i problemami zapraszamy do współpracy.


Redakcja KontrolerINFO

Redaktor Naczelny: Urszula Kamińska

Rada Naukowa KontrolerINFO:

Przewodniczący Rady: Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Prof. dr hab. inż. Leopold CIBOROWSKI
Prof. dr hab. Marian KOPCZEWSKI
Prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI
Prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ
Prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC
Prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK
Dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI
Dr hab. Ireneusz DZIUBEK
Dr hab. Włodzimierz FEHLER

Dr hab. Piotr MAKOWSKI
Dr hab. Jacek NOWAK
Dr hab. Agata TYBURSKA
Dr hab. Józef TYMANOWSKI
Dr Anna MATUSZEWSKA
Dr Aneta PISARSKA
Dr Izabela RĄCKA
Dr Sławomir WRONKA


Zasady publikowania w KontrolerINFO

 1. Przyjmujemy do publikacji teksty poświęcone problematyce związanej z profilem czasopisma/serwisu.
 2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
 3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskają pozytywną opinię ekspertów współpracujących z pismem, a w przypadku tekstów naukowych - dodatkowo dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z przyjętymi kryteriami: znaczenia podjętego tematu, zgodność tematyki z profilem pisma, nowatorskie ujęcie problematyki, wartości merytoryczne.
 4. Artykuły zamieszczane w KontrolerINFO i na kontroler.info są chronione prawem autorskim. Przedruk może nastąpić tylko za zgodą redakcji, a udostępnienie w sieci internet musi być opatrzone informacją o miejscu pierwotnej publikacji.
 5. Od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu według zamieszczonego poniżej wzoru. 

Sposób przygotowania materiałów:

 1. Czcionka arial 12, tytuł - 16, śródtytuły i lid 14.
 2. Odstępy 1,5.
 3. Wyimki na końcu tekstu.
 4. Materiał graficzny (zdjęcia min. 2,5 MB), grafiki, rysunki tabele i wykresy) w oddzielnych, podpisanych plikach.
 5. Objętość artykułu popularnego min. 16 000 znaków + cztery grafiki.
 6. Zdjęcie autora – min. 2,5 MB i jego opis (max dwa zdania) w oddzielnych plikach.
 7. Materiał wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przesłać na adres: redakcja@kontroler.info
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.
 9. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Oświadczenie autora

Imię i nazwisko: …………………………………………………………

Pseudonim: …………………………………………………………………

Adres mejlowy: ……………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………

Tytuł roboczy: ………………………………………………………………

Rodzaj publikacji: artykuł popularny/naukowy*

Streszczenie po polsku: ………………………………………………………………

Streszczenie w języku angielskim**: ………………………………………

 

Oświadczam, że jestem autorem przekazanego artykułu i dysponuję prawami autorskimi, zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1993 r. (z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno do tekstu jak i materiału ilustracyjnego (fotografii, rysunków, wykresów) zamieszczonego w niniejszym artykule. Niniejszym przenoszę na Wydawcę magazynu i portalu KontrolerINFO prawa autorskie w zakresie opublikowania tego artykułu w czasopiśmie i internetowym serwisie (w formie drukowanej i elektronicznej), wydawanym przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o.                                                                        

Oświadczam, że:

 • artykuł jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy,
 • artykuł nigdy wcześniej nie był w całości publikowany;
 • żadna część artykułu nie została zamieszczona w innym czasopiśmie;
 • prawa autorskie do tego artykułu nie są ograniczone w zakresie niniejszym oświadczeniem.     

* Niepotrzebne skreślić

** Dotyczy tylko artykułów naukowych         

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal