Nowe formy czynności prawnych w Kodeksie cywilnym

8 września 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dokumentowej formy czynności prawnych.

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustaw Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.) wprowadziła do naszego porządku prawnego nową, dokumentową formę czynności prawnych. Regulacje te mają nie tylko usprawnić dokonywanie samych czynności, ale i zagwarantować, że dokumenty będą pełniły określoną dla nich w procedurze cywilnej funkcję dowodową.

Nowe przepisy stanowią, że forma dokumentowa będzie zachowana wówczas, gdy oświadczenie woli zostanie złożone w sposób umożliwiający ustalenie osoby, która je składa, przy czym podpis nie jest elementem koniecznym dla zachowania tej formy czynności prawnej. Wymagane jest natomiast istnienie nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jego treścią. Nie jest istotna fizyczna postać tego nośnika, może to być papier albo np. plik zapisany na dysku serwera, komputera lub innym nośniku elektronicznym. Ważne, by sposób zapisania informacji umożliwiał jej utrwalenie i odtworzenie.

W przypadku umowy zawartej w formie pisemnej (papierowy lub elektroniczny dokument), dla jej rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia będzie wymagane zachowanie formy dokumentowej (papierowej), choć regułę tę mogą zmodyfikować same strony umowy lub przepisy szczególne. Możliwość modyfikowania przez strony nie dotyczy np. umowy pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, tu wymagana jest forma dokumentowa.

Dotychczas obowiązujące przepisy k.c. zawierały normy dotyczące oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej, ale nie pozwalały jednoznacznie rozstrzygnąć toczących się od lat dyskusji na temat relacji między ich formą elektroniczną a pisemną. Wyraźne wyodrębnienie formy elektronicznej, zrównanie oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej ze złożonym w formie pisemnej i możliwość wyłączenia tej równości albo przez przepis szczególny, albo przez same strony czynności prawnej, wątpliwości te pozwala wreszcie rozstrzygnąć.

Reguły dotyczące pisemnej formy czynności prawnej, w odniesieniu i do formy dokumentowej i elektronicznej, oznaczają, że będą one zastrzeżone pod rygorem nieważności tylko wtedy, gdy przepis szczególny będzie tak stanowić. Natomiast w pozostałych przypadkach, jeżeli w oświadczeniu woli nie określono konsekwencji niedochowania wymogu ustalonej przez strony formy pisemnej, czynność dokonana w innej formie będzie ważna, jedynie spowoduje utrudnienia dowodowe.

Wprowadzenie w nowelizacji przepisów k.c. definicji dokumentu spowodowało zmiany w zakresie procedury cywilnej. Przepisy dotyczące dowodów z dokumentów objęły także ich elektroniczne formy. Wystarczy, że zapisany na dowolnym nośniku tekst, umożliwia ustalenie jego wystawców. Dotyczy to także dokumentów prywatnych.

W związku z tym pozostaje zmiana w zakresie badania prawdziwości dokumentu. W przypadku formy elektronicznej dokumentu odpowiednikiem badania autentyczności pisma będzie badanie informatycznego nośnika danych, na którym dokument został zapisany.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal