Plany operacyjno-ratownicze

10-06_16

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. poz. 821). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. Nr 131, poz. 1219 z późn. zm.), wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze muszą być opracowane na podstawie scenariuszy poważnej awarii przemysłowej, wymienionych w raporcie o bezpieczeństwie. Dotyczą one zdarzeń o najbardziej niekorzystnych skutkach, w szczególności pożarów, wybuchów i emisji. Muszą one objąć swoim zakresem teren każdego zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
     Jeżeli skutki zdarzeń mogą objąć teren poza zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, opracować trzeba zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, oparte o scenariusze zawarte w planach wewnętrznych. Obejmują swoim zakresem cały teren narażony na skutki poważnej awarii przemysłowej mogącej wystąpić w zakładzie.
     Zarówno plany wewnętrzne, jak i zewnętrzne sporządza się w postaci papierowej i elektronicznej. W wersji papierowej dane opisowe opracowuje się w szczególności w formie schematów, zestawień i wykazów w formacie wydruku A4 lub A3.
     W wersji elektronicznej sporządza się je za pomocą systemu informatycznego zapewniającego ich udostępnianie.
Według rozporządzenia, plany wewnętrzne składają się:
1) ze strony tytułowej;
2) z części dotyczącej charakterystyki zakładu,
3) z części organizacyjnej,
4) z części operacyjnej,
5) z części informacyjnej.
Część dotycząca charakterystyki zakładu zawierać musi m.in.: szkic określający położenie zakładu w terenie względem kierunków geograficznych oraz lokalizację najbliższych jednostek osadniczych na każdym kierunku, granic administracyjnych, głównych dróg i szlaków kolejowych, a także rodzaj użytku gruntowego oraz wykaz scenariuszy poważnych awarii przemysłowych wymienionych w raporcie o bezpieczeństwie, z zaznaczeniem scenariuszy zawartych w planie wewnętrznym.
     Stosownie do § 16 rozporządzenia, plany zewnętrze składają się:
1) ze strony tytułowej;
2) z części opisowej (dokument tekstowy, tabele, schematy, zestawienia i wykazy);
3) z map wraz z legendą.
Część opisowa składa się z części ogólnej i części szczegółowej. W ogólnej znaleźć się musi m.in.: charakterystyka zagrożeń pożarowych, wybuchowych i toksycznych, wynikających ze stosowanych technologii produkcji, przetwarzania, transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych oraz wykaz scenariuszy zawartych w planie zewnętrznym.
     W część szczegółowej należy opisać w szczególności: organizację łączności; sposób współdziałania służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej poza terenem zakładu, w tym ze służbami zakładu oraz sposób postępowania w przypadku przewidywania wystąpienia transgranicznych skutków poważnej awarii przemysłowej.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal