Zasady wykorzystywania przez ABW danych pozyskanych z instytucji finansowych

20_07_16

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobów przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, rachunek pieniężny, ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych (Dz. U. poz. 1057), jednostki organizacyjne Agencji prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze są uprawnione do korzystania z informacji i danych pozyskanych od instytucji finansowych. Jednak ich przetwarzanie musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do tych danych w systemach teleinformatycznych.
     Rozporządzenie określa wzory wniosków i informacji niezbędnych do pozyskania danych od konkretnej instytucji finansowej. Zobowiązują one ABW do wskazania rodzaju i zakresu informacji i danych, podmiocie, którego dotyczą oraz funkcjonariusza upoważnionego do ich odbioru.
     Rozporządzenie precyzuje także, jak należy zniszczyć pozyskane dane zarówno w wersji papierowej, jak i utrwalone na informatycznych nośnikach danych.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal