Kary za finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy

12 lutego 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące kar za finansowanie terroryzmu i pranie brudnych pieniędzy

Nowelizacja prawa karnego wynika ze zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w UE i Radzie Europy. Wchodzące w życie przepisy dostosowują nasze regulacje do dyrektyw i zaleceń wydawanych przez komórki tych instytucji w sprawach finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy.
Kodeks karny
MONEYVAL, komisja sporządzająca zalecenia dla państw członkowskich w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wydała rekomendację dokonania zmian w prawie karnym tak, by karane było nie tylko przekazywanie środków w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, ale również przekazywanie środków organizacji terrorystycznej lub terroryście w dowolnym celu.
     Do tej pory w Polsce karać można było jedynie osoby finansujące przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Na podstawie rekomendacji Komitetu wprowadzono karę od dwóch do 12 lat więzienia dla osób zbierających, przekazujących lub oferujących środki zorganizowanej grupie albo osobie będącej członkiem grupy terrorystycznej.
Konwencja Rady Europy wymaga, aby penalizować nie tylko sam udział w procederze prania brudnych pieniędzy, ale także zmowę i przygotowanie do takiej operacji, co do tej pory niebyło w Polsce karane.
     Znowelizowana ustawa, realizując te zalecenia, wprowadziła w kodeksie karnym zapis, że same przygotowania do przestępstwa prania brudnych pieniędzy podlegają karze do trzech lat więzienia. Ponadto, doprecyzowano zapis przewidujący karę pozbawienia wolności od pięciu do 25 lat za podrabianie pieniędzy, rozszerzając sankcje na osoby podrabiające albo fałszujące niewyemitowane, lecz przeznaczone do obiegu w przyszłości, monety lub banknoty.
Kodeks postępowania karnego
Wdrażając do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2012 r. ustanawiające minima prawne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, w kodeksie postępowania karnego wprowadzono zmiany dotyczące formalności potwierdzenia zawiadomienia o przestępstwie. Na wniosek pokrzywdzonego, składającego ustne zawiadomienie o przestępstwie organ, który je przyjmuje, zobligowany jest do nieodpłatnego wydania kopii tego zawiadomienia, a ponadto, o prawie do otrzymania takiej kopii zawiadamiającego musi pouczyć.
     Doprecyzowano także zapis dotyczący odpowiedzialności za zachowania polegające na udzielaniu, dla osiągnięcia korzyści finansowych, pomocy w zamieszkaniu na terytorium państwa członkowskiego UE osobie nieuprawnionej. Do tej pory w Polsce odpowiedzialność za takie działania przewidziana była tylko wobec osób fizycznych, rozszerzono więc sankcje także na podmioty zbiorowe.
Kodeks karny skarbowy
Ustawa nowelizuje także kodeks karny skarbowy w części dotyczącej udziału w nielegalnych grach hazardowych. Do tej pory za udział na terytorium Polski w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym groziła kara do 720 stawek grzywny, do trzech lat więzienia lub obie kary łącznie. Za udział w krajowych grach hazardowych organizowanych wbrew przepisom groziła kara do 120 stawek grzywny. Komisja Europejska zarzuciła Polsce "dyskryminacyjny charakter zróżnicowania kar", dlatego przepisy zunifikowano i obecnie za udział w nielegalnych grach hazardowych, tak polskich jak i zagranicznych, grozi kara do 120 stawek grzywny.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

15_okladki_portal