Nowe wzory umów o zlecenie realizacji zadania publicznego

umowa pixabay

Od 3 września 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów o realizację zadań publicznych

Zmiany wzorów umów o zlecenie realizacji zadania publicznego i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, określonych w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) są konsekwencją wejścia w życie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339).
Minister ustalił w rozporządzeniu wzory dla ofert składanych na podstawie art. 14 ust. 1 przez jednego oferenta oraz na podstawie art. 14 ust. 2 przez kilku oferentów (wspólna). Wprowadził także innowacyjną formę zlecania zadań, tzw. regranting (wynikający z art. 16a ustawy), który samorządy mogą wykorzystywać przy rozdzielaniu dotacji ze środków publicznych. Wprowadzając nowy wzór umowy, pozostawił jej ramowy charakter. Dozwolone jest uzupełnianie jego treści, z zastrzeżeniem, że uzupełnienia nie mogą być z nim sprzeczne.

We wzorach ofert zmienił się wymagany zakres informacji pkt I-II. Zrezygnowano z obowiązku podawania nieistotnych dla realizacji zadań publicznych danych dotyczących daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz przedmiotu działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej.

Budzące dotąd wątpliwości interpretacyjne pojęcie „wpłat i opłat adresatów zadania”, zastąpiono funkcjonującym już w obrocie pojęciem „świadczenia pieniężne adresatów zadania".

Zrezygnowano z odrębnej tabeli dotyczącej przewidywanego źródła finansowania zadania publicznego. Oferent może oszacować wartości wkładu rzeczowego w zakresie, w jakim będzie on wykorzystany w trakcie wykonywania zadania publicznego.

Wzór oferty zadania publicznego realizowanego w formie tzw. regrantingu dotyczy ofert składanych zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów. Obliguje on oferenta do wskazania zasad oraz trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, zasad i sposobu monitorowania i oceny zlecanych projektów.

Mimo wprowadzenia nowych wzorów oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, nie zmienił się ich charakter prawny - nie można będzie ich modyfikować i należy stosować je bezpośrednio.
Pierwsza część, dotycząca sprawozdania merytorycznego, nie zmieniła się znacząco. Z kolei druga, odnosząca się do sprawozdania z wykonania wydatków, obejmuje rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów, informacje o uzyskanych przychodach przy wykonaniu zadania publicznego oraz informacje o wkładzie osobowym lub rzeczowym wykorzystanym przy jego realizacji.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal