Nowelizacja Kodeksu pracy

 


22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca kilka istotnych zmian w dotychczasowym stanie prawnym

Od 22 lutego 2016 r.:

 1. Pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony, których łączny okres nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.
  Zawarcie czwartej umowy na czas określony lub przekroczenie okresu 33 miesięcy skutkować będzie uznaniem, że pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 2. Powyższej zasady nie stosuje się, gdy zawarcie konkretnej umowy na czas określony jest uzasadnione, w szczególności:
  1. koniecznością zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności,
  2. dorywczym lub sezonowym charakterem pracy, która ma być wykonywana,
  3. kadencyjnym okresem wykonywania pracy.

W przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, obowiązany jest poinformować właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy i uzasadnić zatrudnienie na czas określony.

 1. Każdą umowę o pracę na czas określony będzie można rozwiązać za wypowiedzeniem tak, jak umowę o pracę na czas nieokreślony.
 2. Uchylony zostanie przepis dotyczący możliwości wypowiadania umów na czas określony zawartych na czas dłuży niż 6 miesięcy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Okresy wypowiedzenia liczone będą zatem tak samo, jak w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, w zależności od stażu zakładowego, i wynosić będą:
  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
 3. Zniknie umowa na zastępstwo i na czas wykonywania określonej pracy. Katalog umów będzie składał się z umów na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony.
  Zawarcie tzw. umowy na zastępstwo, to w istocie zawarcie umowy na czas określony, chyba że pracodawca uzasadni, że umowa ta jest zawarta w celu zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności i zgłosi ten fakt właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
 4. Wprowadzone zostało (do tej pory kontrowersyjne) uprawnienie pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Oczywiście w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.finisz

 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

15_okladki_portal