Nowelizacja prawa zamówień publicznych

28 lipca 2016 roku weszło w życie znowelizowane prawo zamówień publicznych. Głównym powodem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020) była konieczność wdrożenia do polskiego prawa unijnych dyrektyw. Zakładanym efektem nowelizacji jest wzmocnienie pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz ułatwienie małym i średnim firmom udziału w przetargach.
Przewidziane w nowelizacji zmiany dotyczą między innymi:

  • zaniechania jako kluczowego kryterium najniższej zaoferowanej ceny,
  • silniejszego powiązania zamówień z prawem pracy,
  • zwiększenia wartości innowacyjnośi przy ocenie ofert,
  • zwiększenia elektronizacji zamówień publicznych,
  • zwiększenia udziału małych oraz średnich firm w przetargach,
  • zmniejszenia biurokracji,
  • zastosowania środków ochrony prawnej w przypadku zamówień poniżej progów unijnych,
  • udzielania tak zwanych zamówień in-house jednostkom podległym.

Zdecydowana większość przepisów wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nieco dłuższe vacatio legis dotyczy zamówień in-house czy elektronizacji.

Od czwartku (28 lipca) zaczęły również obowiązywać przepisy rozporządzeń, niezbędne dla właściwego prowadzenia postępowań przetargowych.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

15_okladki_portal