Porozumienie o współpracy NIK i IIA Polska

fot. IIA Polska

Najwyższa Izba Kontroli oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska podpisały porozumienie regulujące wspólne przedsięwzięcia, zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

 

Podpisane 7 czerwca 2017 porozumienia między NIK i IIA Polska są konsekwencją współdziałania obu tych organizacji w wymiarze globalnym.

W myśl dokumentu sygnowanego przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa NIK i Sebastiana Burgemejstra, Prezesa IIA Polska, obie organizacje będą współdziałać na rzecz poprawy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. Będą wymieniać informacje dotyczące swojej bieżącej działalności, podejmowanych inicjatyw, najlepszych ekspertów w danych dziedzinach. Będą współpracować przy organizacji konferencji tematycznych, szkoleń zawodowych i fachowych publikacji.

     Porozumienie zostało podpisane podczas Jubileuszowej 15 Konferencji IIA Polska, obradującej pod hasłem: „Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji”.

Prezes Izby, jako gość specjalny tego wydarzenia, odniósł się do podpisanego dokumentu, który jedynie sankcjonuje dotychczasową dobrą współpracę. Przypominał współdziałanie przy organizacji przedsięwzięć edukacyjno-rozwojowych takich, jak debata na temat sukcesów i porażek kontroli zarządczej w 2012 r. czy konferencja poświęcona zastosowaniu narzędzi wspomagania informatycznego w działalności kontrolnej i audytowej w 2015 r. Zwrócił też uwagę, jak ważną częścią współpracy obu środowisk pozostają tłumaczenia wytycznych INTOSAI. Właśnie przetłumaczono na język polski kolejne istotne dokumenty: Niezależność audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (INTOSAI GOV 9140) oraz Koordynacja i Współpraca pomiędzy najwyższymi organami kontroli i audytorami wewnętrznymi w sektorze publicznym (INTOSAI GOV 9150).

- Pracy nad tłumaczeniem patronowała Najwyższa Izba Kontroli, lecz końcowy rezultat nie byłby możliwy bez wkładu i zaangażowania naszych partnerów z Instytutu Audytorów Wewnętrznych - powiedział szef NIK.

     Współpraca między instytucjami kontroli państwowej i IIA nie jest nowością.  INTOSAI, którego NIK jest członkiem, od wielu lat współpracuje z Centralą Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Zbieżność strategicznych celów obu organizacji spowodowała, że już w 2010 roku, podczas Kongresu INTOSAI w Johannesburgu, wyrażono wolę współpracy między obu organizacjami, a w 2014 roku w Kopenhadze podpisano porozumienie pomiędzy Komitetem Standardów Zawodowych INTOSAI oraz IIA.

Jednym z rezultatów tej współpracy było wydanie w 2016 roku porównawczego opracowania standardów kontroli oraz międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego. W pracach nad tym dokumentem udział wzięli także przedstawiciele NIK.

Dzięki podpisanemu porozumieniu IIA i INTOSAI wzajemnie się wspierają, promując silne, niezależne, wszechstronnie działające najwyższe organy kontroli. Wspierają badania i działania edukacyjne i informacyjne dotyczące audytu wewnętrznego oraz jego roli i  znaczenia w ramach procesów kontroli, zarządzania ryzykiem oraz ładu organizacyjnego.

     Współpraca pomiędzy instytucjami kontroli państwowej i IIA odbywa się również na poziomie europejskim. W 2015 roku EUROSAI i Europejska Konfederacja Instytutów Audytu Wewnętrznego wydały dokument dotyczący koordynacji i współpracy pomiędzy najwyższymi organami kontroli oraz audytorami wewnętrznymi w sektorze publicznym. Kontrolerzy NIK i tym razem brali aktywny udział w przygotowaniu dokumentu.

Prezes Kwiatkowski zadeklarował, że w związku z wybraniem go na wiceprzewodniczącego EUROSAI, będzie się starał, by współpraca tej organizacji z IIA jeszcze się pogłębiła.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal