Rejestr wniosków, pozwoleń i zgłoszeń budowy

18 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków, pozwoleń i zgłoszeń dotyczących budowy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 306) dostosowuje sposób prowadzenia rejestrów wniosków i zgłoszeń budowy do zmian wprowadzonych w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Zmiany w prawie budowlanym włączyły do katalogu obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia, a nie jak wcześniej uzyskania pozwolenia na budowę, m.in.:

  • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszczące się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne.

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia, rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę nadal będzie prowadzony w dwóch częściach:
1) wnioski o pozwolenie na budowę,
2) decyzje o pozwoleniu na budowę.
Wprowadzanie danych w elektronicznej formie rejestru wniosków i decyzji oraz rejestru zgłoszeń wymagać będzie identyfikacji użytkownika (unikalny identyfikator i hasło) oraz uwierzytelnienia, przy wykorzystaniu certyfikatu wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Unikalny identyfikator, hasło użytkownika oraz certyfikat potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do wprowadzania danych przydzielał będzie organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr.
     W rejestrach stosowane będą zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę oraz utratę wprowadzonych danych. Do korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach będą wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr.
Rejestry, zgodnie z nowymi przepisami, muszą być prowadzone w sposób umożliwiający publikowanie danych na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

     Do prowadzenia rejestrów zobowiązane zostały organy administracji architektoniczno-budowlanej.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

15_okladki_portal