Wymiana danych z Biurem Informacji Kredytowej

04_07_16

4 lipca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie z 23 czerwca 2016 r. Ministra Finansów, w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami (Dz. U. poz. 971).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lipca 2016 r. zawiera stosowne regulacje, odnoszące się do art. 105 ust. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.). Wskazuje zakres danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.).
Informacje te gromadzone są w celu oceny zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego i obejmują:

  • dane dotyczące osoby fizycznej: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, aktualny adres pobytu czasowego, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub zameldowania, adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, o ile został nadany, numer NIP, o ile został nadany oraz numer telefonu i adres e-mail,
  • informacje dotyczące zobowiązań: numer identyfikacyjny zobowiązania, jego źródło, kwotę i walutę zobowiązania, datę jego powstania, warunki spłaty, ustanowione zabezpieczenia prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia, datę wygaśnięcia, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki w jego wykonaniu oraz nazwę i adres instytucji pożyczkowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal