Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Od października 2016 r. zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej należy sporządzać według nowego wzoru

W związku z koniecznością dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych, Minister Finansów wydał 27 października 2016 r. rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1778). W dokumencie określił nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia (ZAW-K).

Nowy wzór obowiązywał będzie od 29 października 2016 r. Zmieniono w nim jedynie poz. 17.: „Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zastąpiło sformułowanie: „kwalifikowany podpis elektroniczny”.
miana ta musiała zostać wprowadzona w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253 z 28.08.2014, str. 73), które weszło do polskiego porządku prawnego 1 lipca 2016 r.

Regulacje dostosowujące prawo krajowe do uwarunkowań przywołanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 wprowadzone zostały ustawą z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
Pociągnęło to za sobą także zmiany w art. 282b w § 4 pkt 6 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawierać musi podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia lub kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, jeżeli zawiadomienie ma formę dokumentu elektronicznego.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal