Zmiany w prawie cywilnym

 

Prokura łączna niewłaściwa polega na ograniczeniu działania prokurenta w ten sposób, że może on dokonywać czynności prawnych wyłącznie razem z członkiem zarządu.

Prokura łączna niewłaściwa – znowu dopuszczalna

W przedmiocie dopuszczalności ustanowienia tego rodzaju prokury zdania były podzielone.

Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 stycznia 2015 r. III CZP 34/14, podjętej w składzie siedmiu sędziów, uznał za niedopuszczalny wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Od 1 stycznia 2017 r. wpis prokury łącznej niewłaściwej jest możliwy na podstawie znowelizowanego przepisu art. 109(4) § 1(1). Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

 

Nowy sposób obliczania terminów w prawie cywilnym

Niejednokrotnie bardzo uciążliwym było dochowanie terminu w prawie cywilnym, przypadającego w sobotę.

Przypomnijmy, że na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego sobota jest uznawana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 (uchwała NSA (7) z 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11.

Podobnego rozwiązania brakowało w Kodeksie cywilnym, co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 115 K.c., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przedmiotową nowelizację należy ocenić bardzo pozytywnie, w szczególności mając na uwadze, że zazwyczaj w soboty nie działają urzędy i sądy.

Podobna regulacja została przyjęta w przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 83 § 2) oraz ustawy Ordynacja podatkowa (art. 12 § 5).finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

15_okladki_portal