Compliance – bezpiecznik w firmie

Pojedyncza nieprawidłowość może mieć negatywne, a w niektórych przypadkach wręcz katastrofalne skutki

Compliance w Polsce coraz bardziej przybiera na znaczeniu. W dużej mierze jest to pochodna coraz częstszego traktowania go na zachodzie jako elementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w przestrzeni prawnej i ekonomicznej.

To właśnie Compliance zapewnia taką strukturę, w której przestrzegane są nakazy i niełamane zakazy ustanowione przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz respektowane wszelkiego rodzaju regulacje wewnętrzne. Stosowane są ogólnie przyjęte standardy etyczne i moralne, których naruszenie nawet jeśli nie prowadzi wprost do sankcji prawnych, może spowodować równie daleko idące konsekwencje jak naruszenia prawa powszechnego.

Compliance obejmuje wszystkie osoby znajdujące się w szeroko pojętej strukturze danego przedsiębiorstwa, a często rozszerzany jest także na kontrahentów jako podmioty, które w równej mierze co właściciele, pracownicy i współpracownicy przedsiębiorstwa mają wpływ na to co się w nim dzieje lub których działanie będzie kojarzone z przedsiębiorstwem.

Pamiętając, że nawet pojedyncza nieprawidłowość w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa może mieć dla niego daleko idące negatywne, a w niektórych przypadkach wręcz katastrofalne skutki, lepiej wdrożyć Compliance niż borykać się z kłopotami post factum.
Najczęściej występującą nieprawidłowością, której Compliance mógłby zapobiec jest dopuszczenie się przez pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo przestępstwa w trakcie wykonywania czynności służbowych (np. łapownictwo, składanie fałszywych oświadczeń) lub też niedochowywanie należytej staranności przez pracowników przy przestrzeganiu norm w zakresie prowadzonej działalności (np. niestosowanie obowiązujących norm produkcyjnych czy potwierdzanie prawidłowości działań bez ich zbadania).

Zazwyczaj naturalną konsekwencją takiej nieprawidłowości jest przeprowadzenie przez właściwe organy odpowiedniego postępowania karnego lub administracyjnego i zastosowanie przewidzianych prawem środków wobec bezpośredniego sprawcy (np. kary pozbawienia wolności, grzywny) lub wobec przedsiębiorstwa (zakaz prowadzania działalności w danej dziedzinie, kara pieniężna).
Prawne środki niestety nie są jedyną konsekwencją. Wiele spraw może zainteresować media i nie trzeba długo czekać na skandal, którego efektem będzie pogorszenie reputacji przedsiębiorstwa, przekładające się na wyniki finansowe.

Takiego scenariusza, określanego w Compliance worst-case, każde racjonalnie funkcjonujące przedsiębiorstwo stara się uniknąć. Jedną z możliwości osiągnięcia tego celu jest podjęcie przez przedsiębiorstwo działań mających na celu zatrzymanie efektu domina. Niestety okoliczności mogą sprawić, że działanie te nie zakończą się sukcesem, a na dodatek mogą okazać się bardzo kosztowne.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie odpowiednio dopasowanego systemu Compliance pozwoli zredukować do minimum ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Wewnętrzne analizy prawdopodobieństwa pojawienia się korupcji czy oszustwa lub nieprzestrzegania norm produkcyjnych na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwoli na wyznaczenie wrażliwych obszarów działalności, które muszą być poddawane stałemu nadzorowi.

Nie tylko w przypadku dużych korporacji wdrożenie Compliance będzie miało uzasadnienie Jest jednak niezmiernie istotne, by system Compliance przyjęty przez przedsiębiorstwo był dla niego odpowiedni.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pełen system Compliance jest niecelowy ze względu na koszty oraz nieskomplikowaną strukturę organizacji. Jednak prewencyjne stosowanie niektórych środków, szczególnie bezpośrednio związanych z głównym zakresem prowadzonej działalności przedsiębiorstwa i ryzykiem, które może pojawić się na polu prowadzenia tejże działalności, jest uzasadnione jeśli nie konieczne.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal