Elektroniczne sprawozdania finansowe

zp_elektr_sprawozd

Uchwalona 26 stycznia 2018 r. ustawa wprowadza obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Jej przepisy weszły w życie 15 marca bieżącego roku. Konsekwentnie znowelizowane zostaną ustawa o KRS, jak i inne ustawy, w tym ustawa o rachunkowości, w zakresie unormowań dotyczących składania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców.

Powyższy wymóg zacznie obowiązywać w pełni dopiero po zakończeniu tzw. okresu przejściowego, trwającego od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.

CO CZEKA PRZEDSIĘBIORCÓW W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM?

W okresie przejściowym, sprawozdania nadal składane będą w formie tradycyjnej. Dodatkowo, przedsiębiorcy będą musieli je zeskanować i przesłać, posługując się profilem zaufanym e-PUAP lub podpisując kopię kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji.

Taki dokument trzeba będzie zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych.

SPRAWOZDANIA TYLKO I WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Od 1 października br.  tak naprawdę będzie można mówić o wprowadzeniu do obrotu prawnego tej istotnej zmiany. Zatem, w formie elektronicznej składać będziemy:

  1. jednostkowe sprawozdania finansowe,
  2. skonsolidowane sprawozdania finansowe,
  3. sprawozdania z płatności,
  4. skonsolidowane sprawozdania z płatności.

Dokumenty będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzane za pomocą zaufanego profilu e-PUAP.

Sprawozdania podmiotów wpisanych do KRS, oprócz sprawozdań finansowych sporządzanych wedle MSR, dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa właściwego do spraw finansów publicznych.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal