Ryzyko kontroli procesów zatrudniania w urzędzie

W administracji publicznej powstał swoisty rynek pracodawcy, który czasami prowadzi do naruszania przepisów i zasad w procesie zatrudniania

Zatrudnianie w administracji publicznej

Proces zatrudniania w administracji rządowej i samorządowej podlega nie tylko rygorom kodeksu pracy, jest dookreślony w przepisach szczególnych dotyczących tych grup pracowników. W administracji rządowej obowiązuje  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.), a w administracji samorządowej ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

Niezależnie od przepisów powszechnych urzędy posiadają, w ramach sytemu kontroli zarządczej, dostosowane do swoich potrzeb i rozwiązań organizacyjnych własne procedury wewnętrzne, regulujące przebieg procesu zatrudniania.

Polityka i urząd

Polska administracja publiczna jest mocno upolityczniona i ma to niebagatelny wpływ na obsadę kadrową urzędów. Nie należy jednak tej sytuacji demonizować. Ruchy kadrowe w urzędach przybierają na sile jedynie w okresach powyborczych, kiedy to następuje zmiana władzy.
Na początku kadencji w urzędach zatrudnia się, z pominięciem procedury naboru na stanowisko pomocy administracyjnej, osoby, które w rzeczywistości wykonują prace na stanowiskach urzędniczych; osoby niespełniające wymogów zatrudnienia (brak odpowiednich kwalifikacji), podpisując z nimi umowy zlecenia lub na wykonanie usługi, choć faktycznie powierza się im odpowiedzialne zadania w komórkach organizacyjnych urzędu, a więc stanowiska urzędnicze.

Kwalifikacje kandydata a rekrutacja

W administracji publicznej, szczególnie samorządowej, dla ominięcia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze wykorzystuje się zatrudnianie na stanowisko pomocy administracyjnej. W efekcie zatrudnia się osoby, które nie spełniają wymogów określonych dla danego stanowiska pracy, na którym są zatrudnione.

W procesie rekrutacji zdarzają się też przypadki zaniżania wymogów dotyczących wymaganych kwalifikacji, kiedy zatrudnionym ma być konkretny Kowalski, np. zostaje zmieniona wymagana długość stażu z pięciu do trzech lat, lub wymóg posiadania wykształcenia magisterskiego na licencjackie.

Kiedy urząd szykuje miejsce pracy dla Kowalskiego, proces rekrutacji jest wykonywany proforma - komisja ostatecznie wybiera kandydata wcześniej ustalonego – wskazanego przez kierownictwo lub inne osoby.

Negatywne przykłady z życia wzięte nie stanowią na szczęście reguły w systemie zatrudniania w naszej administracji rządowej i samorządowej, niemniej mają one miejsce i takie ryzyko musi brać pod uwagę osoba przygotowująca się do kontroli procesu zatrudniania pracowników w urzędzie.

Elga

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal